سرما خوردن دسته جمعی می چسبه!!!

اصلا می دانید فلسفه ی وجودی ِ سرماخوردگی به همین است.
اینکه صدایت بگیرد و کسی پشت گوشی بپرسد: رفتی دکتر؟!

اصلا عطسه و سرفه برای این است که صدایش به گوش کسی برسد.
بلند شود یک چای لیمو برایت دم بکند ... کمی نگران حالت بشود....

گلو درد را بر این منظور نازل کرده اند که ببینی در آن وضعیت ناگوار
چقدر حاضر است روی سلامتی اش خطر کند و بوسه ای نثارت بکند.

سرفه را برای عشق اختراع کرده اند. پنی سیلین بهانه است!

سرما را باید با هم خورد،یک خانواده باهم، یک اداره باهم، یک سازمان، یک خیابان و یک شهر و ......

/ 1 نظر / 15 بازدید
مامان محمدمهدی

حسابی ناامید شدیم خانوم با این پست[چشمک]